: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Aung Thein Than Services & Agency Limited
 • အသစ္

Pearl white Daihatsu Hijet Cargo 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ S200P-2030073) ပါ၀င္ေပသည္။Alloy Wheels. ေဖာ္ျပပါေစ်းနွုန္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကိုလက္ငင္း/အရစ္ကည်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ ်ေပးေနပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 98

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

MYANMAR AUTO မွ KOREA CAR မ ်ားကို လက္ငင္း/အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။အဂ ်ၤင္နွင့္ ဂီယာေဘာက္အား (၆) လအာမခံျဖင့္ လက္ခအခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ လိုင္စင္အနီ/အနက္ နွစ္မ ်ိုးလံုး လူႀကီးမင္းတို့...

ပရီမီယံ

Lks 107

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

ကားအစီးေ၇ ၃၀၀ ေက ်ာ္အားလူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်ေရြးခ ်ယ္၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ် ေရြးခ ်ယ္၀ယ္ယူရ၇ွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ို...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀငာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္၀...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုုသာစြာနွင့္ ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀ယ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြနိုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀...

ပရီမီယံ

Lks 108

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ာာကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀ယ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက ်ေရြးခ ်ယ္၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ...

ပရီမီယံ

Lks 108

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ COMPANY ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 110

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

အရစ္က ်စနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ...

ပရီမီယံ

Lks 102

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္၀ယ္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္၀ယ္...

ပရီမီယံ

Lks 101

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ကားေကာင္းကားသန့္မ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီး ေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀ယ...

ပရီမီယံ

Lks 103

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္၀ယ္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Myanmar Auto
 • 50,000 km

က ်ြန္ုပ္တို့ company သည္ korea နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ ကားေကာင္းကားသန့္မ ်ားကို တိုက္ရိုက္တင္သြင္းေသာ company ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္ေရာင္းအားကို အဓိကထားျပီးေစ ်းႏႈန္းခ ်ိုသာစြာနွင့္ ၀ယ...

ပရီမီယံ

Lks 99

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 97

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 100

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ပရီမီယံ

Lks 100

ရန္ကုန္

Auto Land
 • 50,000 km

အရစ္ကၽစနစ္ျဖင့္လည္း၀ယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တစ္ပတ္ရစ္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ား

Mitsubishi commercial vehicles for sales in Myanmar

တစ္ပတ္ရစ္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ား ကို ျမန္မာျပည္မွာ အေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ားစြာ နဲ႔ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ ယာဥ္ အမ်ိဳးအစား အေနနဲ႔ ထရက္ကား၊ ဆီမီ ထရက္ကား၊ ဗန္၊ ခရီးေဝး ဘတ္စ္၊ ျမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္၊ တကၠဆီ၊ ေနာက္တြဲ၊ ေဘာက္စ္ထရက္ အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲထား ပါတယ္။ အမွတ္တံဆိပ္ အေနနဲ႔လည္း စံုလင္ျပီး ဂ်ပန္က အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တရုတ္ျပည္ နဲ႔ ဥေရာပ တို႔ကေနလည္း ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ အမွတ္တံဆိပ္ အတိအက် ဆုိရင္ နစ္ဆန္း ဒိုင္ဟက္ဆူ ၊ ဖူဆုိ၊ အစ္ဖူဇူး တို႔က ဂ်ပန္က ဝင္ေရာက္ျပီး ဥေရာပ ကေန ဗိုလ္ဗို၊ အေမရိကန္က ကာတီပီလာ၊ တရုတ္ျပည္ကေနလည္း အမ်ိဳး အမည္ စံုလင္ေအာင္ ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ယခု ေဖာ္ျပမွုမွာ မပါဝင္တဲ့ ယာဥ္မ်ားစြာလည္း ရွိေန ပါတယ္။

အသံုးျပဳသည့္ ျမိဳ႕မ်ား

ျမိဳ႕တိုင္းနီးပါး အသံုးျပဳေပမယ့္ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အဓိက အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ ျမိဳ႕မ်ားမွာ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ားကို အေရအတြက္ အေျမာက္အမ်ားနဲ႔ ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေရး၊ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္း၊ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ အျပင္ မႏၱေလး ေဒသတြင္း၊ ရွမ္းတိုင္းေဒသ အတြင္းက ျမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ ကုန္စည္ တင္ပုိ႔ ျခင္း အတြက္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ယာဥ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားၾကီး၊ ယာဥ္ၾကီး အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚၾကျပီး ဥေရာပ ကလာတဲ့ ယာဥ္မ်ားက ေစ်းအၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ေစ်းၾကီးတာ ကေတာ့ ဂ်ပန္ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္က ဝင္တဲ့ လုပ္ငန္း သံုး ယာဥ္မ်ား ကေတာ့ ေစ်း အသက္သာဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ရစ္ ေစ်းကြက္ အားကိုး ေနေသး

ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အသစ္မ်ားကို ဝယ္ယူလို႔ ရေအာင္ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးတဲ့ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ကိုယ္တိုင္ အေရာင္းစင္တာ လာဖြင့္တဲ့ ကုမၼဏီမ်ားစြာ ရွိလာ ပါျပီ။ သုိ႔ေပမယ့္ အမ်ားစုက Nissan Used Vanတစ္ပတ္ရစ္ကိုပဲ အားကိုးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖူဆုိ ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ ေရာက္လာ ပါျပီ။ ဥေရာပက နာမည္ၾကီး ဗုိလ္ဗို လည္း ရွိပါတယ္။ သု႔ိေပမယ့္ တစ္ပတ္ရစ္မ်ားကုိပဲ အဝယ္မ်ားပါတယ္။ သူ ဝင္ေရာက္တဲ့ လမ္းက ဂ်ပန္ ေလလံ ကေန ထက္ ထိုင္းနယ္စပ္၊ တရုတ္ နယ္စပ္တို႔ကေန အမ်ားစု ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းအားျဖင့္ သိန္း ၅၀၀၀ ဝန္းက်င္ နဲ႔ဆုိရင္ တန္ခ်ိန္ အေတာ္ေလး တင္ႏိုင္တဲ့ ကားၾကီးကို ရရွိ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠဆီ ကိုလည္း လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ေနရာမွာ ထည့္သြင္း ထားေပမယ့္ တင္သြင္းမွ လိုင္စင္ နဲ႔ အခြန္ ခ်ထား ေပးမွဳ ကေတာ့ ယာဥ္ၾကီးမ်ားေလာက္ မမ်ား ပါဘူး။ သူက နံပါတ္နီ တပ္မယ့္ ကား ျဖစ္ျပီး အိမ္စီး အနက္နဲ႔ တင္သြင္းပံု အဆင့္ တူညီျပီး အခြန္မွာသာ ကြဲျပား သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူက အခြန္ခ ပိုမို သက္သာ ပါတယ္။ ကား ကေတာ့ လက္တေလာကမွာ ပရိုေဘာက္နစ္ဆန္း ေအဒီဗန္ နဲ႔ ေနာက္ထြက္ ကိုရိုလာ တို႔ကို အမွာမ်ား ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ေလာက္အထိ တရုတ္ျပည္က ခ်ယ္ရီကို အေရအတြက္ အေျမာက္ အမ်ား မွာယူျပီး ျမန္မာျပည္ မွာ ယေန႔တိုင္ တကၠဆီ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ၾက ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္း အားျဖင့္ စထြက္စဥ္ သိန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ေပမယ့္ ယေန႔မွာေတာ့ သိန္း ၇၀ နဲ႔ေတာင္ ဝယ္သူ ရွားတဲ့ ေလာက္ထိကို  အၾကိဳက္နည္းသြား ပါတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ဂ်ပန္ကားမ်ား ဝင္လာလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိႏၵိယ တာတာ အမွတ္တံဆိပ္ ကားငယ္ မ်ားလည္း ဝင္လာေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ motors.com.mm ကေန တစ္ပတ္ရစ္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အမ်ိဳးအစား မ်ိဳးစံု ကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ မွာယူ ႏိုင္ပါတယ္။