: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ
ပရီမီယံ

Lks 130

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 88,000 km

Pearl white Mazda Bongo 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပ...

ပရီမီယံ

Lks 125

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 84,000 km

Pearl white Mazda Bongo 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပ...

ပရီမီယံ

Lks 148

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • အသစ္

Pearl white Isuzu ELF 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပါ၀...

ပရီမီယံ

Lks 145

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • အသစ္

Pearl white Nissan Atlas Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသ...

ပရီမီယံ

Lks 135

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 150,000 km

Pearl white Mazda Bongo 2010 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပ...

ပရီမီယံ

Lks 120

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 80,000 km

Pearl white Nissan Vanette Truck 2009 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ...

ပရီမီယံ

Lks 165

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • အသစ္

Pearl white Toyota Toyoace 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစန...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • အသစ္

Pearl white Hino Dutro 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပါ...

ပရီမီယံ

Lks 135

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 100,000 km

Pearl white Mitsubishi Delica 2011 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသ...

ပရီမီယံ

Lks 130

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 60,000 km

Pearl white Mazda Bongo 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစနစ္ပ...

ပရီမီယံ

Lks 130

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 80,000 km

Pearl white Mitsubishi Delica 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသ...

ပရီမီယံ

Lks 110

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • 110,000 km

Pearl white Toyota Toyoace 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသံစန...

ပရီမီယံ

Lks 165

Myanmar [Burma]

Phyo Services Co.,Ltd
 • အသစ္

Pearl white Mitsubishi Canter 2007 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. အသ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Aung Thein Than Services & Agency Limited
 • အသစ္

Pearl white Daihatsu Hijet Cargo 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ S200P-2030073) ပါ၀င္ေပသည္။Alloy Wheels. ေဖာ္ျပပါေစ်းနွုန္းသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Isuzu ELF Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NHR69-7004669) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SKF2TN-101401) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Mazda Bongo Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SKF2L-100370) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag:...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Isuzu ELF Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ NHR69-7004930) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Mazda Bongo Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SK82T-314071) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Nissan Vanette Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SK82TN-325479) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

White Mazda Bongo Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (ခ်ယ္လ္စီးနံပါတ္ SKF2L-100824) သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front,A/C: Rear. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Blue Nissan UD City Bus 1998 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ေဖာ္ျပပါကားသည္ ဆီစ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Sakura Auto Centre
 • အသစ္

Pearl White Hino Tanker LPG 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver. ေဖာ္ျပပါကားသည္...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Silver Isuzu ELF Truck 2006 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ျပ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Isuzu ELF Crane Truck 2005 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Blue Nissan Condor Truck 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Mitsubishi Canter Crane Truck 2004 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Ai...

ပရီမီယံ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

ရန္ကုန္

Ko Win Naing
 • အသစ္

Pearl white Nissan Atlas Truck 2008 ေမာ္ဒယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။ သက္ေတာင္႔သက္သာစီးနင္းနုိင္၇န္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ A/C: Front. ေဘးကင္းလုံျခံဳမွဳစနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ ၿပန္လွည္႔ပါ

.၅ တန္ အထက္ ထရက္ကားမ်ား

 Trucks for sale in Myanmar

လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ မ်ားစြာ ရွိတဲ့ အထဲမွာ ၇.၅ တန္ အထက္ ကားမ်ားစြာလည္း ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔မွာ တည္ရွိ ေနပါတယ္။ သာမန္ အေသးစား၊ အလတ္စား ကုန္စည္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ ေရးအတြက္ တင္ မဟုတ္ ေတာ့ပဲ အၾကီးစား သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အတြက္ ၇.၅ တန္ အထက္ ကားမ်ားကို အသံုးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ မွာဆုိရင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး အျပင္ အျခားေသာ ျမိဳ႕ၾကီး ျမိဳ႕ငယ္ အသီးသီး ေတြမွာ အသံုးျပဳ ေနၾက တာကို ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းထဲမွာ ၇.၅ တန္ အထက္ လူသိမ်ား နာမည္ၾကီးတဲ့ ကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ ကားၾကီးမ်ား

အစ္ဆူဇူး ထဲမွာ ဆုိရင္ ELF ကား နာမည္ၾကီး ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၄၈၀၀ စီစီ ရွိျပီး ဒီဇယ္ ေလာင္စာ သံုး ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တုိ ဂီယာ အသံုးျပဳျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ေတြ အဝင္ မ်ားတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မစ္ဆူဘီရွီ ထဲမွာ ဆုိရင္ မစ္ဆူဘီရွီ ကန္တာ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ အဝင္ မ်ားျပီး ကန္တာဟာ နာမည္ၾကီး ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းအားျဖင့္ ၁၈၅ သိန္း ဝန္းက်င္ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၃၅၀၀ စီစီ ဝန္းက်င္ ရွိပါတယ္။ မာဇဒါ မွာ ဆုိရင္ တိုင္တန္ တို႔လို ကား ရွိပါတယ္။ Mazda Titan ကေန ဆုိရင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ အဝင္ မ်ားျပီး အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၄၈၀၀ စီစီ ရွိတာ ေၾကာင့္ အစ္ဆူဇူး ELF ရဲ႕ အဓိက ျပိဳင္ဘက္ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇယ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေစ်းနည္းနည္း သက္သာတာကို လိုခ်င္ သူမ်ားအတြက္ အစ္ဆူဇူး ထဲမွာ တင္ပဲ NPR Turbo တု႔ိလို ကားမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ေတြ အဝင္မ်ားျပီး အေဟာင္းကားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နစ္ဆန္း ယူဒီ (UD) ကေတာ့ ကားၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၆၄၀၀ စီစီ အရြယ္ ရွိျပီး ဒီဇယ္ ေလာင္စာကိုပဲ အသံုးျပဳ ပါတယ္။ ရိုးရိုး Trucks for sale in Myanmarဂီယာ အမ်ိဳးအစား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္ေတြ အဝင္မ်ား ပါတယ္။ အျခားေသာ ကားမ်ား အေနနဲ႔ ဟီးႏိုး၊ ဖူဆုိ နဲ႔ တရုတ္ျပည္ကေန ဝင္တဲ့ ကုန္တင္ကားၾကီး မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဟီးႏိုး ဆုိရင္ တရားဝင္ အေရာငး္စင္တာေတာင္ လာဖြင့္ေနျပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသစ္ေတြကို ဝယ္ႏိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

.၅ တန္ အထက္ ကားၾကီးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္

ျမန္မာျပည္ အေနနဲ႔ ၇.၅ တန္ အထက္ ကားမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ ကုန္သြယ္ျမိဳ႕မ်ား ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မူဆယ္ နဲ႔  အျခားေသာ ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕မ်ားစြာမွာ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳ ေနတာကို ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ထက္ အေဟာင္းေတြကို အသြင္းမ်ား ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ ကားၾကီး မ်ားက အသစ္ဝယ္တာထက္ စာရင္ ေစ်းပိုသက္သာ တဲ့ အေျခအေန မွာ ရွိေန ေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ ဝယ္ယူမယ္ ဆုိရင္ ကုန္က်မွုက ပိုမ်ား ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေပမယ့္ အနာဂတ္ မွာ ဆုိရင္ေတာ့ အသစ္ ေစ်းကြက္က ပိုတြင္က်ယ္ လာႏိုင္ ေခ် ရွိပါတယ္။ Motors.com.mm ကေန.၅ တန္ အထက္ လုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။