1. မူလ စာမ်က္နွာ
  2. အာမခံ

ေနာက္ဆံုးထြက္ ကားအာမခံ ေဆာင္းပါးမ်ား