: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

Dark blue ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

Grey ေရာင္ Honda Click PGM-Fi အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 150 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

Black ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

Blue ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

Blue ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Click PGM-Fi အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 150 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . န...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Venus Auto Cycle
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Click PGM-Fi 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ...

Lks 21 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Black ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Black ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Blue ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2011 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္း...

Lks 21 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Black ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2015 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပ...

Lks 17 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Purple ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Light blue ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

ဟြန္ဒါ ဆိုင္ကယ္ မ်ား

Honda Click for sale in Myanmar Car Market

ဟြန္ဒါ ဆိုင္ကယ္ မ်ားဟာ မန္မာျပည္မွာ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ဆိုင္ကယ္ စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ က ဂ်ပန္ အမွတ္တံဆိပ္ ဖစ္ေပမယ့္ ထုတ္တာ ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တာ ဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ရဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အေျခဆိုက္တဲ့ စက္ရံု ကေန ထုတ္လုပ္ျခင္း ဖစ္ပါတယ္။ ပီးေတာ့ မန္မာျပည္ စ်းကြက္ ကို ဝင္ေရာက္ ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ကေန ကား ေကာ ဆိုင္ကယ္ ကာ ဝင္ေရာက္ေနျခင္း ဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္က န ဝင္ေရာက္မွု အမ်ားဆံုး ဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္က လာတဲ့ ဆိုင္ကယ္ မ်ားစြာ ရွိေပမယ့္ ၾကိဳက္ၾက၊ အဝယ္မ်ား ၾကတာ ကေတာ့ ဟြန္ဒါပဲ ဖစ္ပါတယ္။ အသစ္ လည္း ဝယ္ၾက သလို တစ္ပတ္ရစ္ လည္း ဝယ္ၾက ပါတယ္။

ဟြန္ဒါ လူသိမ်ား ဆိုင္ကယ္ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္

ဟြန္ဒါ ဆိုင္ကယ္မွာ လူသိ အမ်ားဆံုး အဝယ္ အမ်ားဆံုးက ဝမ္းတန္းလို႔ အလြယ္ေခၚတဲ့ 110 မာ္ဒယ္ ဖစ္ပါတယ္။ သူက ၂ ယာက္စီး ဆိုင္ကယ္ ဖစ္ျပီး ခရီးတို၊ ခရီးရွည္ မာင္းလို႔ ရပါတယ္။ အင္ဂ်င္ အရြယ္ ရာဂဏန္းသာ ရွိျပီး ဆီ သိုေလွာင္ ထည့္ႏိုင္စြမ္းက ၃.၇ လီတာ ဝန္းက်င္က အမ်ားစု ဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာ ၄ ခ်က္ အမ်ိဳး အစား ဖစ္ျပီး အာ္တိုဂီယာ အသံုးျပဳတဲ့ ဆိုင္ကယ္ မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ အာ္တုိ ဂီယာ ကေတာ့ စ်းပိုၾကီး ပါလိမ့္မယ္။ ဟြန္ဒါက အင္ဂ်င္ ကာင္းျပီး အသံုးျပဳတဲ့ ဆီ ကေတာ့ ဓာတ္ဆီ ဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ ဒသ တြမွာတင္ မကပဲ မန္မာ ပည္ တစ္ဝန္း ကေန မွာယူ စီးၾက ပါတယ္။ စ်းႏွုန္း အားျဖင့္ ၁၀ သိန္း အထက္ မွာ ရွိျပီး အသစ္ေတြ ဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ စီးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၅ သိန္း လာက္နဲ႔လည္း ရပါတယ္။ မာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ ကလည္း နာက္ဆံုးေပၚ မာ္ဒယ္ေတြ ရႏိုင္မွာ ဖစ္ပါတယ္။

Honda Click for sale

ေနာက္ တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ Super Cub (စူပါကပ္) ဆိုင္ကယ္ ဖစ္ပါတယ္။ သူက ပိုေသးတဲ့ ဆိုင္ကယ္ ဖစ္ပါတယ္။ အိမ္စီး အတြက္ အျပင္ လုပ္ငန္း သံုးလည္း အသံုးျပဳ ၾကတဲ့ ဆိုင္ကယ္ ဖစ္ပါတယ္။ စ်းလည္း ပိုသက္သာ ပါတယ္။ ဟြန္ဒါ ကေန ဝန္းတန္း နဲ႔ စူပါကပ္ အျပင္ အျခားေသာ ဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳး အစား တြ လည္း အမ်ားၾကီး ဝင္ပါ သးတယ္။ လူငယ္ ၾကိဳက္ ပိဳင္ဆိုင္ကယ္ ဆန္ဆန္ မ်ားလည္း ထုတ္လုပ္ ပီး ဝင္ေရာက္ ပါေသး တယ္။

ဒီဇိုင္း

ဟြန္ဒါ ဆိုင္ကယ္ေတြမွာ အမ်ိဳးအစားအားၿဖင္႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုယ္ကယ္ဒူးဖံုး၊ ဒူးကာ အေရာင္အေသြးမ်ိဳးမ်ိဳး အာက္ဖက္ ၿခနင္းအၿပားတပ္ဆင္ေပးထားတဲ႔ ဆိုင္ကယ္ေတြကိုလည္း တြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါက ထုတ္တဲ႔ ဆိုင္ကယ္ဘီးေတြဟာ အမ်ိဳးအစားစံုလင္သလို အင္ဂ်င္ပါ၀ါလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြာပါတယ္။ စကူးတာ ဘီးေလးေတြၿဖစ္တဲ႔ ဘီတ္လို႔ ခၚတဲ႔ ဆိုင္ကယ္ေလးေတြက အင္ဂ်င္ ၅၀ စီစီကေန စၿပီး ဌင္းရဲ႕ ဘရန္ထဲမွာ အငယ္ဆံုး အင္ဂ်င္ပါ၀ါ တစ္ခု ၿဖစ္ပါတယ္။ အၾကီးဆံုး အင္ဂ်င္ပါ၀ါကေတာ႔ ၁၈၃၂ စီစီမွာ ရွိပါတယ္။ ဌင္းကေတာ႔ လူ ႏွစ္ေယာက္စီး  ဆိုင္ကယ္ၾကီးမ်ိဳးေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္း

Honda Click for sale

ဟြန္ဒါက အင္ဂ်င္ ကာင္းျပီး အသံုးျပဳတဲ့ ဆီ ကေတာ့ ဓာတ္ဆီ ဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ ဒသ တြမွာတင္ မကပဲ မန္မာ ပည္ တစ္ဝန္း ကေန မွာယူ စီးၾက ပါတယ္။ စ်းႏွုန္း အားျဖင့္ ၁၀ သိန္း အထက္ မွာ ရွိျပီး အသစ္ေတြ ဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ရစ္ စီးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၅ သိန္း လာက္နဲ႔လည္း ရပါတယ္။ မာ္ဒယ္ အေနနဲ႔ ကလည္း နာက္ဆံုးေပၚ မာ္ဒယ္ေတြ ရႏိုင္မွာ ဖစ္ပါတယ္။

ထင္ရွားမႈ

ဟြန္ဒါ ကလစ္ ဆိုင္ကယ္ဘီးေတြကို အေရာင္အေသြး အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ တြ႔ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး Electro starter တြပါ ပါ၀င္ၿပီး အင္ဂ်င္အားၿဖင္႔  ၁၂၅ စီစီရွိတဲ႔ အင္ဂ်င္ေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ မာ္ဒယ္ အသစ္ေတြကို ၇ရွိႏိိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သံုးသပ္ခ်က္

ျမန္မာျပည္မွာ ဟြန္ဒါ အသစ္ နဲ႔ အေဟာင္း စ်းကြက္ က မွ်မွ် တတ ရွိေန ပါတယ္။ အသစ္ မ်ား လည္း ဝယ္ၾက သလို အေဟာင္း ကိုလည္း အျပန္အလွန္ ဝယ္စီး နတာ ရွိပါ သးတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကေန တင္သြင္းျခင္း ဖစ္ျပီး ကုန္းလမ္း ကေန ဝင္ေရာက္မွု အမ်ားဆံုး ဖစ္ပါတယ္။ အးဂ်င့္ မ်ားကေန ဝယ္တာ ရွိသလို၊ အေရာင္း စင္တာ တြကေန လည္း ဝင္ၾက ပါေသး တယ္။