: သီးသန္႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားေသာ

Lks 4 ညွိႏိႈင္း

ပုသိမ်

Sett Min Noung
 • 10,000 km

Suzuki shooterနဲ႕ပံုစံတူ Wonjan shooter 2016 လျမင့္ဟာ 10000 ကီလိုမီတာထိေမာင္းနွင္ထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာ ဂီယာ နဲ႔ ေခတ္မွီေသာကားပစၥည္းမ်ဳိးစံုပါဝင္ပါတယ္ ။အျခားတရုတ္ဘီးမ်ားႏွ...

Lks 63

Myanmar [Burma]

Black
 • 29,000 km

Yamaha has delivered quality for years and this car is no exception. This Yamaha Road Star Sgg လိုင္စင္ 2000 Good has travelled a total of 29000km and features a Manual transmission system as wel...

Lks 210 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Bike Emperor
 • အသစ္

Black ေရာင္ Harley-Davidson Sportster Forty-Eight USA Edition အမ်ဳိးအစား 2011 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Manual ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 1200 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြ...

Lks 100 ညွိႏိႈင္း

ရန္ကုန္

Myanmar Bike Emperor
 • အသစ္

Black ေရာင္ Honda Shadow အမ်ဳိးအစား 2008 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Manual ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 750 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပညာမ်...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Black ေရာင္ Yamaha Fino အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပညာ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Blue ေရာင္ Honda Scoopy အမ်ဳိးအစား 2012 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပညာ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Scoopy Prestige အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Blue ေရာင္ Honda Click 125i အမ်ဳိးအစား 2011 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္း...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Scoopy Prestige အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Black ေရာင္ Honda Scoopy အမ်ဳိးအစား 2012 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပည...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Blue ေရာင္ Honda Scoopy Jean Lover အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Scoopy Monkey အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Pink ေရာင္ Honda Scoopy Jean Lover အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Scoopy Active Boy အမ်ဳိးအစား 2012 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Black ေရာင္ Honda Scoopy အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပည...

Lks 23 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Dark blue ေရာင္ Honda MSX အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Manual ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပညာမ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Blue ေရာင္ Honda Scoopy Active Boy အမ်ဳိးအစား 2012 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Purple ေရာင္ Yamaha Fino အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပည...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

Red ေရာင္ Honda Scoopy Prestige အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . ...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Scoopy အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပည...

Lks 23 ညွိႏိႈင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda MSX အမ်ဳိးအစား 2014 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Manual ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 125 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပညာမ်ားက...

ေစ်းႏႈန္း ေမးရန္

မႏၱေလးၿမိဳ႕

Auto King Cycle Showroom
 • အသစ္

White ေရာင္ Honda Scoopy အမ်ဳိးအစား 2013 ခုႏွစ္ထုတ္, ဆုိင္ကယ္သည္ Automatic ဂီယာျဖင့္ အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 110 အင္ဂ်င္ပါဝါတပ္ဆင္ထားတဲ့ အတြက္ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . နည္းပည...

ေနာက္ဆံုးရလဒ္

တစ္ပတ္ရစ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား

Old Motorcycles for sales in Myanmar

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ရွမ္းျပည္ ေရွ႕၊ ေတာင္ ေျမာက္ အသီးသီးက ျမိဳ ၾကီးမ်ား၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ေရး၊ ျမိတ္၊ ထားဝယ္၊ ရခိုင္၊ တနတၤာရီ၊ ျမန္ျပည္ အလယ္ပိုင္း ဘယ္ေနရာမွာ မဟုတ္ ဆိုင္ကယ္ ကို အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ကား အေရအတြက္ နဲ႔ ဆိုင္ကယ္ အေရအတြက္ တည္ရွိေနမွုက သိပ္ကြာဟ မွာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ က ျမိဳ႕တြင္းလို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ဆယ္ျမိဳ႕ေက်ာ္ ေလာက္မွာပဲ ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ျပီး က်န္တဲ့ ဘယ္ေနရာမွာမဟုတ္ ေမာင္းႏွင္လို႔ ရပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းအားျဖင့္လည္း သိန္း ဆယ္ဂဏန္းသာ ရွိတာ ေၾကာင့္ လူအမ်ားစု ဝယ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား တစ္ခုမွာ ရွိပါတယ္။

ဆိုင္ကယ္ကို ျမိဳ႕တြင္း ခရီးသြားလာေရး အတြက္တင္ မကပဲ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အတြက္ အသံုးျပဳ ေနတာကို အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဆုိရင္ေတာ့ အင္းစိန္၊ ဒဂံု ျမိဳ႕သစ္၊ သန္လ်င္ တို႔ဘက္မွာ ဆိုင္ကယ္ ဖယ္ရီ အျဖစ္ ေျပးဆြဲ လုပ္ကိုင္တာကို ျမင္ေတြ႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္၊ ေကာ့ေသာင္း နဲ႔ နယ္စပ္တို႔ ဘက္ေတြမွာဆုိ ရင္တာ့ သံုးဘီး ဆိုင္ကယ္မ်ားနဲ႔ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူျခင္း၊ ခရီး သြားလာေရး အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ ၾက ပါတယ္။ ယင္း ဆိုင္ကယ္မွာမွ ျပည္ပထုတ္ အမ်ားစု တင္သြင္းေပမယ့္ ျပည္တြင္းထုတ္လည္း ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ အေတာ္ေလး နည္းပါတယ္။ ဝယ္ယူမွု ေစ်းကြက္ အေန နဲ႔ ကလည္း တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နဲ႔ အေဟာင္းေတြ ဝယ္ယူတာ မ်ား ပါတယ္။ အသစ္ ဝယ္ယူမွုထက္ အေဟာင္းက မ်ားေပမယ့္ အသစ္ေစ်းကြက္လည္း Used Motorcycleမေသး ပါဘူး။ ေလာေလာ ဆယ္ကေတာ့ အေဟာင္း ေစ်းကြက္ အေၾကာင္းကို ေျပာလို ပါတယ္။

အေဟာင္း ဝယ္ဖို႔ ေနရာ

အေဟာင္း ဝယ္ဖို႔အတြက္ ျမိဳ႕ၾကီး အသီးသီးမွာ ဆိုင္ကယ္ပြဲစားတန္း ရွိပါတယ္။ အသစ္လည္း ရရွိႏိုင္သလို၊ အေဟာင္းလည္း ရရွိ ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးမွာဆုိရင္လည္း အေဟာင္း ဝယ္လုိ႔ရတဲ့ ေစ်းကြက္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ တရုတ္နဲ႔ ထိုင္းနယ္စပ္ တို႔မွာလည္း အေဟာင္း တင္သြင္းမွု ရွိျပီး ေစ်းႏွုန္းအားျဖင့္ နယ္စပ္မွာ ဆုိရင္ ၃ သိန္းဝန္းက်င္ မွာပဲ ရွိပါတယ္။ ေတာင္ၾကီး တို႔လို ျမိဳ႕မွာလည္း ေစ်းႏွုန္း သံုးသိန္း၊ ေလးသိန္း နဲ႔ တစ္ပတ္ရစ္ ဆိုင္ကယ္ တစ္စီး ရႏိုင္ ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းမွာလည္း အေဟာင္း မ်ားကို သီးသန္႔ ေရာင္း ခ်တဲ့ ဆိုင္မ်ား ရွိပါေသးတယ္။

တရုတ္ျဖစ္ နဲ႔ ဂ်ပန္ျဖစ္ အမ်ားဆံုး ေစ်းကြက္

ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားဆံုး ရွိေနတာက တရုတ္ဘီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားၿဖင့္ Kenbo ဘီးမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ ထိုင္းဘီးက ဒုတိယ လိုက္ပါတယ္။ အမ်ားစု တတ္ႏိုင္ျပီး ဝယ္ႏုိင္တဲ့ ဆိုင္ကယ္ကလည္း တရုတ္ျပည္ထုတ္ ဆိုင္ကယ္မ်ား ျဖစ္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ motors.com.mm ကေန ျမန္မာျပည္ အတြင္းက ရႏိုင္တဲ့ တစ္ပတ္ရစ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာ ကို စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။